Veiklos kryptys

Jau dvidešimt penkis metus su kompleksinę negalią turinčiais vaikais dirba pedagogų ir specialistų komanda, kuri teikia specialiąją pedagoginę pagalbą:

  • puoselėja individualybę,
  • formuoja ugdytinių socialinius, savarankiškumo, pažintinius įgūdžius, kalbos supratimą ir raišką,
  • atskleidžia vaikų meninius gebėjimus,
  • tenkina judėjimo poreikį,
  • sudaro prielaidas ugdymo(si) tęstinumui specialiojoje mokykloje.

Nuo 2007 m. rugsėjo ugdymas vykdomas pagal darželio pedagogų parengtą bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą ikimokyklinio ugdymo programą „Gyvenà“. Sudarant šią programą buvo atsižvelgiama į specifinius vaikų ugdymo poreikius, siekiant palengvinti jų tolimesnę integraciją į visuomenę. Programoje numatytos kasdieninės veiklos sąlyginai suskirstytos į erdves: aplinkos pažinimo, meninę, pojūčių, situacijų, ramybės, muzikinę, judėjimo.

Aplinkos pažinimo erdvėje tenkinamas vaikų smalsumas ir natūralus noras pažinti bei tyrinėti supančią aplinką. Formuojami elementarūs matematiniai vaizdiniai; supratimas apie save, esant galimybei, giminystės ryšių suvokimas; vaikai supažindinami su gamta ir jos reiškiniais, skatinamas domėjimasis transporto priemonėmis, skaitoma grožinė literatūra.

Šioje erdvėje vaikams sudaromos sąlygos kaupti sensorinius įgūdžius apie aplinkos daiktus, ugdomas gebėjimas juos diferencijuoti pagal dydį, formą, kiekį, siūlomi žaidimai ir užduotys, kurie padeda lavinti mąstymą, dėmesį, kalbą, atmintį, smulkiąją motoriką, regimąją- motorinę koordinaciją.

Meninių užsiėmimų metu ugdomas kūrybiškumas, smalsumas, vaizduotė, skatinama iniciatyva, suteikiama galimybė veikti individualiai ir kolektyviai, patirti džiaugsmą, kūrybinį pasitenkinimą eksperimentuoti su medžiagomis (moliu, modelinu, vašku, plastilinu, tešla, gamtine medžiaga ir t. t.), daryti atradimus, pamatyti meno kūrinius, tyrinėti gamtinę medžiagą, aplinką, kaupti potyrius ir įspūdžius, semtis įkvėpimo kūrybai. Nuosekliai formuojami piešimo, lipdymo, aplikavimo, karpymo įgūdžiai. Šioje erdvėje lavinama smulkioji motorika, kalbos supratimas, sensoriniai ir socialiniai įgūdžiai, akių-rankų koordinacija.

Pojūčių erdvėje skatinamas dominuojantis pojūtis ir sudaroma galimybė vaikui susipažinti su skirtingomis daiktų savybėmis, lavinami skonio, uoslės, klausos, regos, lytėjimo pojūčiai, kurie padeda formuoti visybinį supratimą apie supančią aplinką ir reiškinius.

Situacijų erdvėje formuojami savitvarkos, savitarnos, asmeninės higienos įgūdžiai. Vaikai mokomi pagal galimybę savarankiškai rengtis, valgyti, gerti iš puoduko, naudotis tualetu, plauti rankas, pažinti savo artimiausią asmeninę zoną (savo spintelę, lovą, drabužius, valgymo vietą); pranešti apie diskomfortiškas situacijas, prireikus kreiptis pagalbos; skatinami padėti savo draugams laikytis savitvarkos, padėti auklėtojai tvarkyti grupę.

Ramybės erdvėje vaikai gali pasirinkti sau patinkančią veiklą, suteikiama vis daugiau galimybių savarankiškai veikti žinomoje aplinkoje. Jie skatinami reikšti emocijas, jausmus, žaisti vieni arba drauge su kitais. Vaikams leidžiama pajusti alternatyvios komunikacijos galimybes, skatinamas domėjimasis aplinkos tyrinėjimas, prieraišumas žmonėms. Auklėtiniai įgyja bendravimo su bendraamžiais ir suaugusiais įgūdžių, ugdomi socialiniai įgūdžiai.

Muzikinėje erdvėje ugdomas muzikalumas, kūrybiškumas, iniciatyva, skatinama vaikų muzikinė raiška ir saviraiška, lavinama verbalinės ir neverbalinės komunikacijos (judesiu, mimikos) elementai, emocijų išraiškos būdai (džiaugsmas, kūrybinis pasitenkinimas), bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

Dalyvavimas judėjimo erdvėje tenkina vaikų judėjimo poreikius, ugdomi ir lavinami sensoriniai, motoriniai, tobulinami manipuliacijos įgūdžiai. Lavinami naujai įgyti pusiausvyros išlaikymo įgūdžiai, stimuliuojama kraujo apytaka, atliekamas refleksinių zonų masažas. Vaikai mokomi įvaldyti vis naujus judėjimo būdus, stiprinant kūno raumenis, tobulinant pagrindinius kūno judesius (ėjimas, bėgimas, šliaužimas, pritupimai, lipimas, metimas, šuoliai, ropojimas, šuolis). Ši veikla padeda ugdyti bendrąją ir smulkiąją motoriką, lavinti kalbos supratimą, formuoti socialinius įgūdžius.

Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko raidos ypatybes, interesus, įvertinti raidos tendencijas, ypatingus poreikius bei vadovaujantis įstaigos pedagogų parengta ikimokyklinio specialiojo ugdymo programa „Gyvena“, kasmet darželio ugdytiniams sudaromos individualios ugdymo programos, kurios mokslo metų pradžioje pristatomos ir suderinamos su tėvais.

 

Bendradarbiaujame su LEU Socialinės komunikacijos institutu, Vilniaus Paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centru, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, Vaiko raidos centru, Psichologine-pedagogine tarnyba, Vilniaus vaikų l/d/ „Kurpaitė“ ir „Salvija“. Palaikome ryšius su specialiosiomis mokyklomis „Atgaja“, „Šilo“, ugdymo centrais „Viltis“, „Aidas“ ir Naujamiesčio mikrorajono bendro lavinimo vaikų lopšeliais- darželiais.

Pagalbos modelis
Mes didžiuojamės